Toelichting op de balans per 31-12-2011

 

Liquide middelen

het hier vermelde bedrag is conform ING afschrift 31-12-2011

(Plusrekening afschrift d.d. 07-06-2011)

 

Stichtingsvermogen

Stand per 1-1-2011 62,96

Schenking 50,--

112,96

Af: algemene kosten 93,29

19,67

 

 

 

Algemene kosten

KvK 26,64

Bankkosten 66,44

Debetrente 0,21

93,29

 

Plusrekening 01-01-2011 13,82 (Nieuw: zakelijke spaarrekening 13,93)

Rente 2011 0,11

13,93

Opheffing Plusrekening -13,93

Saldo per 17-6-2011 0,00

 

 

Balans per 31 december 2011

 

Activa 31-12-2011 Passiva 31-12-2100

 

Vaste activa Stichtingsvermogen 33,60

Inventaris

 

Liquide middelen

ING 177997 19,67

Zakelijke spaarrekening - 13,93

33,60