Toelichting op de balans per 31-12-2012

 

Liquide middelen

het hier vermelde bedrag is conform ING afschrift 31-12-2012

(Plusrekening afschrift d.d. 06-12-2012)

 

Stichtingsvermogen

Stand per 1-1-2011 19,67

Schenking 130,--

149,67

Af: algemene kosten 102,35

47,32

 

 

 

Algemene kosten

KvK 24,08

Bankkosten 77,96

Debetrente 0,31

102,35

 

Zakelijke spaarrekening 13,93

Rente - 0,15

14,08

 

 

 

Balans per 31 december 2012

 

Activa 31-12-2012 Passiva 31-12-2012

 

Vaste activa Stichtingsvermogen 61,40

Inventaris

 

Liquide middelen

ING 177997 47,32

Zakelijke spaarrekening - 14,08

61,40